Ako sa stať členom klubu?

Členstvo v klube SCA

Pre členstvo v klube SCA je nutné vyplniť prihlášku a odoslať elektronicky alebo poštou na adresu klubu + naskenovaný OP, ZP (ak bol vydaný), foto formátu 2.5 x 3 cm (foto môže byť elektronicky *.jpg, *.tif, *.bmp).

Členom klubu sa môže stať osoba od 0 do 99 rokov v zmysle stanov klubu SCA.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí člena oznámi predsedníctvo klubu uchádzačovi do 15 dní od podania žiadosti. Podmienkou prijatia člena do klubu SCA je uhradenie členského poplatku. Následne bude členovi klubu SCA vystavený členský preukaz. Preukaz bude vystavený až na základe doloženia všetkých potrebných údajov. Bez členského preukazu nie je možný vstup do streleckého areálu SCA Shooting Center.

€ 120,- ročne
Členstvo v klube SCA – vydanie potvrdenia pre zbrojný preukaz kategórie E
Možnosť využívať strelecký areál neobmedzene podľa dostupnosti jednotlivých strelníc a otváracích hodín
 V osobitných prípadoch podľa dohody s vedením klubu.
Možnosť používania materiálu klubu na tréning
Klubové tričko – pre aktívnych členov (účasť aspoň na dvoch súťažiach IPSC ročne)
*
*
*

Prihláška

Info o platbe ročného členského poplatku:

Ročný členský poplatok je nutné uhradiť najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka na účet klubu SCA.
Platobné údaje:
Prima banka
Číslo účtu: 5641652001/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0056 4165 2001
SWIFT: KOMASK2X
Ako variabilný symbol uvádzať číslo členského preukazu. Do správy pre príjmateľa uveďte vaše meno a priezvisko.

 

Info o dostupnosti streleckého areálu:

Pripravujeme pre Vás sekciu kalendár kde bude zverejnený rozpis dostupnosti jednotlivých strelníc. Každý člen, ktorý má záujem v konkrétny termín navštíviť strelecký areál, bude povinný sa registrovať prostredníctvom systému na webovej stránke klubu SCA. Táto povinnosť je z dôvodu prehľadnosti počtu osôb nachádzajúcich sa v daných termínoch v streleckom areáli. Každý člen klubu má takto možnosť vidieť obsadenosť streleckého areálu.

 

Upozornenie:

Športovo strelecký klub ATLAS Piešťany si vyhradzuje právo obsadenia streleckého areálu z dôvodu organizácie streleckých súťaží. Rozsah obsadenia streleckého areálu bude v závisloti od úrovne konkrétnej streleckej súťaže (polovica areálu až po celý areál). V čase prípravy a počas konania streleckej súťaže nebude umožnená strelecká činnosť členom klubu SCA. Všetci členovia klubu SCA majú možnosť zúčastniť sa všetkých sútaží organizovaných v streleckom areáli za zvýhodnených podmienok.

Pin It on Pinterest

Share This