SHOOTING CLUB ATLAS – ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB

SCA PIEŠŤANY

Panenská 3511/14 921 01 Piešt’any

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športovo streleckého areálu ŠSK ATLAS PIEŠŤANY

 

 

 1. Identifikačné údaje

1.1.          Umiestnenie športovo streleckého areálu

Športovo strelecký areál sa nachádza v katastrálnom území Bašovce na parcele č. C KN 757/1, a parcele č. C KN 757/2 a 757/3.

Prístup na športovo – strelecký areál je z juhu od Piešťan po spevnenej Orviskej ceste cca 1,5 km.

1.2.           Prevádzkovatel’om športovo streleckého areálu je nájomca

 

ŠPORTOVO STRERELECKÝ KLUB ATLAS PIEŠŤANY

(SCA PIEŠŤANY)

Panenská 3511/14 921 01 Piešťany

 

1.3. Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na Okresnom riaditel’stve Policajného zboru oddelenie dokladov. Ich zoznam je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

1.4. Riadiaci strel’by sa pri výcviku môžu určovat’ aj z radov strelcov.

Výcvik v strel’be môžu vykonávat’ aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením zodpovednej osoby — inštruktora. Riadiaci a inštruktor strel’by musia spĺňat’ kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice.

Správcom strelnice, riadiacim strel’by a inštruktorom strel’by möže byt’ fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držitel’om zbrojného preukazu niektorej zo skupín A, B, C, D, E.

1.5. Pri výcviku ozbroiených zložiek ie riadiacim strel’by inštruktor, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie stanovených streleckých cvičení, podl’a príslušných rezortných smerníc a nariadení.

 

2. Prevádzka strelnice

2.1. Prevádzkovat’ strelnicu je povolené denne od 7.00 hod až do zotmenia podl’a ročného obdobia (nočné strel’by môžu vykonávat’ príslušníci ozbrojených zložiek pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení stanovených príslušnými rezortnými nariadeniami)

2.2. Prevádzkovatel’ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci strel’by, inštruktor) je povinný počas celej doby strel’by zabezpečit’:

 • zapísat’ do prevádzkovei knihy záznam o činnosti,
 • vyvesenie červenej zástavy na stožiari,
 • sirénou akusticky upozornit’ nezúčastnené osoby na to, že sa nachádzajú v priestore strelnice alebo v jej ohrozenom priestore a že sa na strelnici striel’a,
 • vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru, s dôrazom na prístupovú cestu tak, aby sa zamedzilo prístupu nezúčastnených osôb prípadne techniky do výstrelného priestoru strelnice,
 • dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku a v tomto prevádzkovom poriadku,

Je zakázané prevádzkovat’ strelnicu za zníženei viditelnosti ! (hmla, silný dážd’ alebo sneženie a pod.)

3. Povinnosti funkcionárov strelnice

3.1. Prevádzkovatel’ strelnice, správca (-ovia) a prenajímatelia zodpovedajú za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platných slovenských zákonov, vyhlášok a príslušných predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc. Pri organizovaní sút’aží sa postupuje podl’a zásad uvedených v príslušných stanovách a pravidlách.

3.2. Prevádzkovatel’ strelnice a prenajímatelia sú pred zahájením strel’by povinní uviest’ strelnicu do stavu zadefinovaného v znaleckom posudku. Zo záchytnej steny a z výstrelného priestoru odstránit’ všetky predmety, ktoré by mohli spôsobit’ odraz striel do okolitého priestoru. Pred zahájením strelieb sú povinní zabezpečit’ dôslednú prehliadku výstrelného a záchytného priestoru.

3.3. Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Vedie prevádzkovú knihu strelnice a dbá na jej presné vyplňovanie. Správca strelnice pri výkone funkcie nosí viditelné označenie „Správca strelnice”.

3.4. U správcu strelnice je uložená prevádzková dokumentácia strelnice, ku ktorej má prístup aj prenajímatel’.

3.5. Správca strelnice je povinný na viditel’nom mieste strelnice umiestnit’ prevádzkový poriadok a pred strel’bou oboznámit’ s ním strelcov, zvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri strel’be. Uvedené vykonávajú aj prenajímatelia.

3.6. Správca strelnice a riadiaci strel’by sú povinní zo strelnice vylúčit’ každú osobu, ktorá nedodržiava ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, najmä však osobu, ktorá svojim konaním ohrozuje bezpečnost’ prevádzky na strelnici.

3.7. Správca strelnice a riadiaci strel’by sú povinní zabezpečiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

3.8. Správca strelnice a riadiaci strel’by majú právo vylúčit’ zo strelieb akúkol’vek zbraň, ktorá podl’a ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

3.9. Riadiaci strel’by zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri strel’be, dodržiavanie podmienok streleckého cvičenia, pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou strel’bou, počas strel’by a po jej ukončení. Sú mu podriadené všetky osoby na strelnici !

3.10. Riadiaci strel’by je povinný ihned’ zastavit’ strel’bu, ak dojde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, prípadne k inej mimoriadnej udalosti. Pri vzniku mimoriadnej udalosti riadiaci strel’by spolupracuje so správcom strelnice.

3.11. Inštruktor strel’by zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri strel’be, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou strel’bou, počas strel’by a po jej ukončení. Pred ostrou strel’bou je povinný cvičiaceho preskúšat’ zo znalostí bezpečnostných pravidiel.

 4. STRELNICE

V rámci športovo — streleckého areálu sa nachádzajú:

 • — strelnica pre dynamickú strel’bu v kombinácii s
 • — strelnicou pre strel’bu do 25 metrov a
 • — strelnicou pre strel’bu do 100 metrov
4.1. A – strelnica pre dynamickú strel’bu

Táto strelnica má vybudovaných 13 kóji. Každá kója je samostatná, ohraničená násypom zo zeminy v tvare obráteného U. Vo všetkých kójach (stage) sa môže striel’at’ súčasne nezávisle na ostatných kójach.

4.2. B – Strelnica pre strel’bu do 25 metrov

Strelnica je vybudovaná ako vonkajšia odkrytá v kójach číslo 8 a 9. V kóji č. 8 je možné z prenosnými prostriedkami zriadit’ strelisko o 6 streleckých stanoviskách a v kóji č. 9 strelisko o 5 streleckých stanoviskách. Čo v sumáre predstavuje celkom 11 streleckých stanovísk, z ktorých je možno súčasne viest’ mierenú strel’bu z pevnej palebnej čiary na pevnú čiaru terčov vo vzdialenosti 25 metrov.

4.3. C – Strelnica pre strel’bu do 100 metrov

Strelnica sa nachádza v kóji č. 7 s výstrelným priestorom o rozmeroch 100 x 8 metrov. Jej kapacita umožňuje postavit’ strelisko o 5 streleckých stanoviskách pre strel’bu z dlhých palných zbraní na strelivo do krátkych palných zbraní.

Táto strelnica má pevnú čiaru terčov a pevnú palebnú čiaru vo vzdialenosti 100 metrov. Pre strel’bu na vzdialenost’ 50 metrov je možné premiestnit’ palebnú čiaru (strelisko) pomocou prenosných prostriedkov k čiare terčov na vzdialenost’ 50 metrov. Čiara terčov je pevná umiestnená 1,2 metra od záchytného valu.

5.Vymedzenie zbraní a streliva povolených na strel’bu

5.1.Vymedzenie zbraní

Strelnica A

 • krátke palné zbrane, bez obmedzenia kalibru,
 • dlhé palné zbrane na strelivo do krátkych palných zbraní,
 • brokovnice,

Strelnica B

 • krátke palné zbrane,
 • dlhé palné zbrane na strelivo do krátkych palných zbraní,
 • palné zbrane nabíjané ústim,

Strelnica C

 • krátke palné zbrane do 50 m,
 • dlhé palné zbrane na strelivo do krátkych palných zbraní,
 • brokovnice,
 • mechanické zbrane (luky, kuše),
 • zbrane nabíjané ústim ( krátke a dlhé predovky),
5.2. Vymedzenie streliva

Strelnica A

 • strelivo do krátkych palných zbraní v zmysle platnej legislatívy,
 • strelivo do služobných zbraní ozbrojených zložiek,
 • strelivo do brokovníc s hromadnou strelou,

Strelnica B

 • strelivo do krátkych palných zbraní v zmysle platnej legislatívy,
 • strelivo do služobných zbraní ozbrojených zložiek,

Strelnica C

 • strelivo do krátkych palných zbraní v zmysle platnej legislatívy,
 • strelivo do služobných zbraní ozbrojených zložiek,
 • strelivo do mechanických zbraní,
 • strelivo využívajúce Čierny prach, strelivo do brokovníc,

Všetky zbrane musia byt’ v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručí ich bezpečnú prevádzku. Zbrane v súkromnej držbe musia byt’ označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade.

Je prísne zakázané na strelnici používat’ iné zbrane a strelivo ako povolené.

 Je prísne zakázané na strelnici striel’at’ do iných predmetov ako sú   predpísané terče.

Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mierit’ a striel’at’ mimo záchytný priestor.

6. Bezpečnostné pravidlá

Činnost’ v streleckom priestore organizuje a riadi riadiaci strel’by (inštruktor).

Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnut’ jeho nariadenia a pokyny.

6.1.So zbraňami sa musí zaobchádzat’ s čo najväčšou opatrnost’ou. Mimo streleckého stanoviska musia byt’ všetky zbrane vybité. Na streleckom stanovisku musia byt’ zbrane v bezpečnostnom stave po ukončení alebo prerušení strel’by.

Bezpečnostným stavom sa rozumie:

 • zo samočinnej, samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna.
 • v nábojovom valci revolvera sa nenachádzajú náboje, valec je vyklopený.
 • zbraň so sklopnou hlavňou (hlavňami) je otvorená, nábojová komora je prázdna.
 • Bez povolenia riadiaceho strel’by nie je možné vystrelit’. Strel’ba nasucho a cvičné mierenie je možné len na palebnej čiare alebo vo vymedzenom priestore (IPSC, LOS a pod.).
 • Zbraň sa môže nabíjat’ len na streleckom stanovisku, a to až na pokyn riadiaceho strel’by. Strelec pri nabíjaní (i prebíjaní) musí byt’ otočený na svojom streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň má namierenú do bezpečného, záchytného priestoru. Pri výcviku a pretekoch musí strelec dodržiavat’ stanovený pohotovostný stav zbrane a postoj.
 • So zbraňou sa môže mierit’ len do bezpečného smeru, t. j. na terč (terče) nachádzajúce sa v stanovenej vzdialenosti. Je zakázané držat’ prst na spúšti mimo zamierenia do bezpečného smeru.
 • V záujme bezpečnosti môže riadiaci strel’by kedykol’vek zastavit’ strel’bu. Po povele riadiaceho strel’by „STREĽBU ZASTAVIŤ” musia všetci strelci okamžite zastavit’ strel’bu. Po povele „VYBIŤ ZBRAŇ” musia všetci strelci vybit’ svoje zbrane a uviest’ ich do bezpečnostného stavu. V strel’be je možné pokračovat’ až na príslušný povel riadiaceho strel’by.
 • Po dostriel’aní musí strelec zbraň vybit’ a d’alej s ňou naložit’ tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkat’ sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom jej držitel’a.
 • K terčom môžu strelci íst’ len na pokyn riadiaceho strel’by. Je zakázané brat’ si k terčom zbrane, tieto musia zostat’ odložené v bezpečnostnom stave na streleckom stanovisku, alebo musia byt’ zapúzdrené.
 • V prípade poruchy zbrane je striel’ajúci povinný ohlásit’ zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu strel’by, pričom je povinný konat’ tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Môže zbraň vybit’, prípadne zaistit’ alebo inak zabezpečit’ proti možnému náhodnému výstrelu. Pri zlyhaní výstrelu sa počká min. 15 s a až potom sa vybíja zbraň.

Pri poruche je riadiaci strel’by povinný zastavit’ strel’bu a zakázat’ d’alšiu strel’bu s predmetnou zbraňou. Po overení, že nešlo o poruchu zbrane, ale iba o nesprávnu obsluhu zbrane, resp. o zlyhané strelivo, riadiaci strel’by povolí d’alšiu strel’bu.

 • Strelci sú povinní upozornit’ riadiaceho strel’by na akúkol’vek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viest’ k zraneniu osôb, alebo poškodeniu majetku.
 • Počas strel’by je na strelnici zakázané fajčit’, rozprávat’ sa alebo iným spôsobom rozptyl’ovat’ pozornost’ ostatných striel’ajúcich.
 • Priestor pre divákov musí byt’ zretel’ne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou streliska. Vodit’ na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané s výnimkou výcviku služobných a pol’ovníckych psov.
 • Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovat’ so zbraňami a strelivom je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.
 • Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používat’ ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča, pri strel’be na kovové terče je povinná.

 7. Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti

7.1.Pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovatel’ počas celej doby strel’by mat’ zabezpečené vozidlo, lekárničku, hasiace prostriedky a telefonické spojenie.

7.2.V prípade zranenia osoby v priestore strelnice riadiaci strel’by zastaví strel’bu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom strelnice odchodu všetkých prítomných zo strelnice a d’alšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej príchodu sa riadi jej pokynmi.

Pravidlá prvei pomoci pri zranení strelnou zbraňou:

 • podl’a rozsahu zranenia zastavit’ krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačit’.
 • vykonat’ proti šokové opatrenia (uložit’ a upokojit’ zraneného a zabezpečit’ mu dostatočný pokoj po ošetrení).
 • ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnút’ a podložit’. Krvácajúcu končatinu sa odporúča zdvihnút’ nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolest’ (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie).
 • ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho na chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zaklonit’ hlavu, odstránit’ z úst cudzie telesá, popr. vytiahnut’ jazyk a pri stlačenom nose priložit’ svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovat’ vzduch). Pri nehmatatel’nom tepe je potrebné pristúpit’ k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4 až 5 cm, frekvencia 80 až 100 za minútu).

7.3.V prípade požiaru riadiaci strel’by ihned’ zastaví strel’bu a vyhlási požiarny poplach. Podl’a rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia, použije sa príručný hasiaci prístroj a d’alšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.

7.4.Každá mimoriadna udalost’ musí byt’ zapísaná v prevádzkovei knihe strelnice.

Dôležité telefónne čísla — 112

POLÍCIA

PRVÁ POMOC

HASIČI

158

155

150

 

Obsah lekárničky prvej pomoci na strelnici

Gáza hydrofilná skladaná sterilná

s rozmermi 7,5 cm x 7,5 cm 5 ks

Roztok dezinfekčný s rozprašovačom (40 — 50 ml)

v originálnom balení2 ks

 • Rúško resuscitačné s ventilom
 • Fólia izotermická polyesterová s rozmermi

220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm5 ks

Šatka trojrohá5 ks

 • Rukavice gumové jednorazové5 párov
 • Rúško PVC s rozmermi 20 cm x 20 cm,

s hrúbkou minimálne 0,12 mm5 ks  Náplast’ hladká s rozmermi minimálne 1,25 cm x 2 m5 ks  Obväz hotový sterilný č. 410 ks

 • Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 10 cm x 5 m5 ks
 • Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 6 cm x 5 m5 ks

Ovínadlo pružné elastické s rozmermi min. 6 cm x 5 m5 ks  Náplast’ s vankúšikom s rozmermi 8 cm x 4 cm20 ks

 • Nožnice nehrdzavejúce2ks Špendlíky zatváracie8ks Ovínadlo škrtiace gumové s dĺžkou 70 cm2 ks

 

 

 8. Pravidlá údržby a upratovania strelnice

Prevádzkovatel’ je povinný udržiavat’ trávnaté plochy v pokosenom stave.

Po ukončení strel’by sú prevádzkovatel’ a prenajímatelia povinní zabezpečit’ Zber a likvidáciu všetkých vystrelených nábojníc, zlyhaných nábojov, prázdnych obalov od nábojov, fragmentov terčov, striel a iného materiálu.

Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkou strelnice zabezpečuje jej prevádzkovatel’.

Prevádzkový poriadok vypracoval za prevádzkovatel’a

Ing. Boris CHRVALA

Predseda ŠSK

9. Normatívny súlad

Prevádzkový poriadok strelnice je vypracovaný v súlade so Slovenskou technickou normou STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane, mnou vypracovaným Znaleckým posudkom č. 25/2019 a v zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok overil dňa: 20.6.2019

 

Pin It on Pinterest

Share This