Stanovy športovo streleckého klubu

„Shooting Club Atlas Piešťany“

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Shooting Club Atlas Piešťany – Športovo strelecký klub (ďalej iba SCA Piešťany), registrovaný v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú, predovšetkým športovú činnosť.

Čl. 2

Názov a sídlo

 1. Názov združenia: Shooting Club Atlas Piešťany – Športovo strelecký klub (SCA Piešťany)
 2. Sídlo: Panenská 3511/14, 921 01 Piešťany
 3. Pôsobnosť: celé územie Slovenskej republiky

 

Čl. 3

Ciele činnosti občianskeho združenia

 1. SCA Piešťany je neziskové, nezávislé, nepolitické, nenáboženské a dobrovoľné združenie, ktoré združuje občanov sympatizujúcich s jeho myšlienkami.
 2. Cieľom združenia je vytvárať podmienky, podporovať, organizovať a vykonávať športové, súťažné a rekreačné aktivity, spoločenské stretnutia za účelom  rozvoja športovej , organizačnej, osvetovej a výchovnej činnosti v odvetví športovej streľby.
 3. Združenie zabezpečuje všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné k vyššie uvedeným činnostiam a naviac zabezpečuje účasť svojich členov na akciách rôzneho druhu a stupňa.
 4. Ciele združenia budú napĺňané týmito formami/týmito činnosťami:
 • Športové podujatia a súťaže ako napríklad športovo-strelecké súťaže podľa medzinárodných pravidiel IPSC
 • Spoločenské akcie propagujúce ciele združenia
 • Podpora mladých talentov a vytváranie podmienok a akcií na rozvoj streleckého športu medzi mládežou
 1. Občianske združenie napĺňa svoje ciele najmä :
 2. a) prostredníctvom svojich členov a orgánov
 3. b) spoluprácou s fyzickými osobami a právnickými osobami

 

 

Čl. 4

Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa môže stať každá fyzická či právnická osoba bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, či náboženské presvedčenie, ktorá sa chce zúčastniť napĺňania cieľov združenia. Osoby mladšie ako osemnásť rokov nemajú právo voliť ani byť volené do orgánov združenia.
 2. Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov. Riadnym členom sa právnická osoba a fyzická osoba, okrem členov prípravného výboru, stáva odsúhlasením žiadosti o členstvo výkonným orgánom združenia (ďalej len výkonný orgán). Člen prípravného výboru sa riadnym členom stáva dňom vzniku združenia. Fyzická osoba sa stáva čestným členom rozhodnutím výkonného orgánu o prijatí fyzickej osoby za čestného člena.
 3. Riadne členstvo je podmienené uhradením členského príspevku za príslušný kalendárny rok, v sume stanovenej internou smernicou SCA Piešťany. Členský príspevok musí byť uhradený najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
 4. Čestné členstvo je bezplatné.
 5. Členstvo v združení zaniká:

– vystúpením člena zo združenia

– rozhodnutím predsedníctva o vylúčení člena,

– úmrtím člena,

– zánikom člena – právnickej osoby,

– zánikom združenia,

 1. V prípade opätovného porušenia stanov, začne Predsedníctvo, na návrh člena združenia, na podnet komisára alebo z vlastnej iniciatívy, konanie o odňatí členstva.
 2. Predsedníctvo je povinné informovať člena o hlasovaní o odňatí jeho členstva aspoň 7 dní vopred a dotyčný člen má právo obhajovať sa bezprostredne pred samotným hlasovaním. Proti rozhodnutiu o vylúčení môže v lehote do 15 dní podať písomné odvolanie na Predsedníctvo SCA Piešťany, ktoré rozhodne hlasovaním dvojtretinovou väčšinou svojich členov. V prípade, že vylúčený člen je členom Predsedníctva, dňom vylúčenia prestáva byť jeho členom.

 

Čl. 5

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Predseda (ako štatutárny orgán)
 4. Komisár

 

 1. Valné zhromaždenie

  je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia združenia.

Valné zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne Predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou zverejnenou v sídle združenia verejnou vyhláškou pre všetkých členov, pričom táto vyhláška musí byť vyvesená najmenej 15 dní pred konaním Valného zhromaždenia. VZ rozhoduje obyčajnou väčšinou prítomných členov.

Do právomoci valného zhromaždenia patrí:

 • voliť a odvolávať členov Predsedníctva okrem zakladajúcich členov, ktorých členstvo v predsedníctve upravuje časť stanov o Predsedníctve
 • voliť komisára združenia
 • predkladať Predsedníctvu schválenú zmenu stanov
 • navrhovať kandidátov do orgánov združenia

 

 1. Predsedníctvo

  je riadiacim a najvyšším výkonným orgánom združenia. Tvoria ho minimálne traja a maximálne piati členovia združenia, ich počet však musí byť vždy nepárny. Členmi Predsedníctva sú zakladajúci členovia združenia automaticky, pokiaľ ich členstvo v predsedníctve nezanikne z dôvodu dobrovoľného vzdania sa tohto členstva, neobnovením členského preukazu, alebo zneužitím právomocí vyplývajúcich z členstva v predsedníctve. Funkčné obdobie Predsedníctva je na dobu neurčitú. Predsedníctvo prijíma všetky rozhodnutia väčšinou hlasov. Predseda predsedníctva je štatutárnym orgánom združenia.

       Do právomoci Predsedníctva patrí:

 • navrhovať zmenu Stanov
 • prijímať nových členov združenia
 • vylučovať členov združenia
 • zvolávať a predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na ďalšiu činnosť a fungovanie združenia
 • vykonávať riadiacu činnosť združenia
 • rozhodovať o činnosti združenia
 • rozhodovať o hospodárení s majetkom združenia
 • rozhodovať o výške časových členských príspevkov
 • rozhodovať o obnove členstva po skončení platnosti členských preukazov
 • pri zániku združenia vykonať majetkovo-právne vyrovnanie

 

 1. Predseda 

  Predsedníctvo spomedzi svojich členov zvolí svojho predsedu, ktorý je oprávnený konať v mene združenia – je štatutárnym orgánom združenia.

  Do jeho právomoci patrí 

  • viesť rokovania potrebné k uskutočňovaniu činnosti združenia
  • kontrolovať stav na bežnom účte
  • viesť účtovníctvo združenia
  • vypracovávať správy o činnosti združenia a predkladať ich Predsedníctvu a Valnému zhromaždeniu
  • používať oficiálnu pečiatku združenia

 

 1. Komisár

  je kontrolórom združenia a je priamo volený Valným zhromaždením. Má právo na kontrolu všetkých materiálov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia združenia. Na požiadanie valného zhromaždenia alebo Predsedníctva vypracováva správy o zistených skutočnostiach. Kontroluje dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Ukončenie vykonávania funkcie komisára:

 2. a) zložením funkcie – je nutné oznámiť Valnému zhromaždeniu 15 dní vopred,
 3. b) vylúčením z organizácie,
 4. c) smrťou.

 

Čl. 6

Hospodárenie združenia 

Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade
so všeobecne záväznými predpismi.

SCA Piešťany zakladá v peňažnom ústave samostatný účet, na ktorom sa evidujú všetky jeho príjmy a výdavky.

Majetok združenia tvoria :

 • členské príspevky
 • dary od fyzických osôb
 • dotácie a granty od právnických osôb
 • reklamy
 • príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely
 • príjmy dosiahnuté združením v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi

Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu združenia, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

 

 

Čl. 7

Práva členov 

Každý člen má právo: 

 1. Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SCA Piešťany a hlasovať.
 2. Využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v SCA Piešťany.
 3. Podieľať sa na činnosti združenia v súlade so stanovami a vnútornými predpismi.
 4. Vyjadrovať sa k činnosti združenia SCA Piešťany a podávať návrhy na program a činnosť združenia.
 5. Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

 

Čl. 8

Povinnosti členov

Každý člen má povinnosť: 

 1. Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia.
 2. V stanovenom termíne platiť členské príspevky v stanovenej sume.
 3. V rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.
 4. Aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia.
 5. Zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť združenie a jeho dobré meno

 

Čl. 9

Zánik združenia

 1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Predsedníctvo, ktoré menuje likvidátora.
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom rozhodne podľa rozhodnutia výkonného orgánu.
 3. Zánik združenia treba oznámiť v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 4. Pri likvidácií združenia sa primerane postupuje podľa § 70 – § 75 Obchodného zákonníka.

 

Čl. 10

Procedurálne zásady 

 1. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
 2. Funkčné obdobie pre všetky orgány SCA Piešťany je na neurčito.
 3. Členovia orgánov združenia a komisií vykonávajú svoje funkcie bez nároku na finančnú odmenu.

 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 1. SCA Piešťany – športovo-strelecký klub vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením, ktorého zloženie je zhodné so zložením prípravného výboru, na zasadnutí, dňa 22.11.2018
 3. Stanovy môžu byť menné len spôsobom, ktorý samy ustanovujú.
 4. Každá zmena stanov musí byť oznámená Valnému zhromaždeniu a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v lehote do 15 dní.

 

 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 22.11.2018

Pin It on Pinterest

Share This