Absolútnou prioritou pri návšteve strelnice je dodržiavanie zásad bezpečnosti!

Využívanie možností strelnice je možné výlučne pre členov klubu. Pri vstupe do areálu je každý člen klubu povinný predložiť správcovi strelnice členský preukaz. V areáli strelnice sú členovia klubu povinní riadiť sa pokynmi správcu strelnice, dodržiavať prevádzkový poriadok a bezpodmienečne rešpektovať bezpečnostné pravidlá. Pri porušení týchto zásad bude člen upozornený, pri opakovanom porušení zásad bude člen vylúčený z klubu.

Tu je uvedených 10 základných pravidiel (Desatoro SCA), ktorými je nutné sa na strelnici riadiť.

 

1.

V areáli strelnice je prísny zákaz pohybu osôb bez ochranných prostriedkov (ochrana zraku, ochrana sluchu) – Slúchadlá a okuliare sú dvaja základní spoločníci každého strelca. Netreba podceňovať nebezpečenstvo existujúce i pri správne a bezpečne vykonávanej streľbe. Odrazená strela, črepina alebo čiastočka strelného prachu vám môžu nenávratne poškodiť zrak.

 

2.

Zbrane sa v areáli strelnice prepravujú vybité – Krátke gulové zbrane v prepravnom kufríku(taške) alebo puzdre riadne pripevnenom na opasku. Zbraň či už v kufríku alebo v puzdre na opasku musí mať prázdnu nábojovú komoru a prázdnu šachtu zásobníka v prípade pištolí, v prípade revolverov musí byť prázdny valec. Dlhé gulové zbrane v prepravnom kufri (taške) musia mať prázdnu nábojovú komoru a prázdnu šachtu zásobníka. V nábojovej komore musí byť vložená bezpečnostná zástavka. V prípade, že strelec nesie dlhú guľovú zbraň v ruke, drží ju spôsobom aby hlaveň vždy mierila nahor. Strelec ktorý prichádza do areálu strelnice s nabitou zbraňou, musí neodkladne informovať správcu strelnice. V súčinnosti so správcom strelnice vykoná vybitie zbrane na mieste na to určenom v súlade s bezpečnostnými pravidlami.

 

3.

So zbraňou manipulujte iba vtedy, ak ste na túto činnosť plne sústredení – Ak toho z akéhokoľvek dôvodu nie ste schopní (lieky, únava, zranenie a pod.), tak so zbraňou nemanipulujte. Predídete vzniku mimoriadnej udalosti.

 

4.

So zbraňou manipulujte vždy ako s nabitou – Je neprípustné mieriť inam ako na terče v cieľovej ploche. Nikdy nemierte na iné osoby!

5.

Nedotýkajte sa cudzej zbrane bez vedomia jej majiteľa.

 

6.

Prst na spúšť dávajte až tesne pred výstrelom – Nikdy nemajte prst na spúšti počas nabíjania, vybíjania či prebíjania. To isté platí aj pri odstraňovaní závady, tasení a pod.

 

7.

Kedykoľvek a kdekoľvek odkladáte zbraň, uistite sa, že je v bezpečnom stave – To znamená, že zásobník je mimo zbrane a je vidieť, že nábojová komora je prázdna. Pred odovzdaním zbrane inej osobe zaistite záver v zadnej polohe, uchopte zbraň za záver a rám v oblasti lúčika a podávajte ju tak, aby preberajúci videl, že v zbrani nie je zasunutý zásobník. Revolver sa vždy odovzdáva obdobným spôsobom s vyklopeným valcom.

 

8.

Udržujte svoju zbraň čistú a v poriadku – To je nutná podmienka pre jej správnu a bezpečnú funkciu. Zbraň vyčistite vždy, keď ste ju používali resp. pred a po dlhodobom uložení. Zvyšky spáleného strelného prachu sú veľmi agresívne. Podobné zásady platia v prípade, že ste zbraň dlhší čas nosili pod oblečením, kedy je predpoklad usadenia zvyškov látky vo forme nití v mechanizme zbrane.

 

9.

Zbraň je určená iba k streľbe na terče v cieľovej ploche, v žiadnom prípade nie k chváleniu sa ňou – So zbraňou manipulujem len na palebnej čiare, v ostatných prípadoch sú zbrane vybité a odložené v puzdre, kufriku, taške, stojane a pod. Toto pravidlo platí pre celý areál strelnice s výnimkou miest označených ako SAFETY AREA (bezpečnostná zóna). Na miestach takto označených možno manipulovať so zbraňami výlučne vybitými takzvane nasucho. Taktiež možno manipulovať s prázdnymi zásobníkmi. V týchto zónach je prísne zakázané manipulovať so strelivom!!!.
Je zakázané úmyselne strielať do vybavenia strelnice, okrem terčového vybavenia. Zákaz strielať na iné (flaše, pneu, hrnce, plechovky, taniere, chladničky, práčky…) ako schválené terčové vybavenie, riadne uchytené na stojanoch na to určených.

 

10.

Vždy a všade dbajte na svoju bezpečnosť i bezpečnosť osôb vo vašom okolí – Nechoďte pred palebnú čiaru, ak nie je streľba jednoznačne zastavená. Dbajte pokynov správcu strelnice a inštruktora. Nepohybujte sa zbytočne v priestore určenom pre manipuláciu so zbraňou a jej odkladanie. Kedykoľvek, ak máte pochybnosti o bezpečnosti priestoru v oblasti cieľa, okamžite prerušte streľbu. Nepohybujte sa pred ústim zbrane. Ak nechcete strieľať, odložte zbraň na určené miesto alebo ju uložte do puzdra.

 

Absolútnou prioritou pri návšteve strelnice je dodržiavanie zásad bezpečnosti!

Pin It on Pinterest

Share This